เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492725
version : 1
ชื่อวิชา : วิสาหกิจเพื่อสังคมและการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาปัญหาและข้อจำกัดภายในระบอบทุนนิยมในการพัฒนา ความเป็นมา นิยามประเภท ลักษณะสำคัญ การใช้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในบริบทที่แตกต่างกันทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมศาสตร์ข้ามสาขาวิชา และแนวทางการพัฒนาภาคส่วนกิจการเพื่อสังคมและปัจจัยความสำเร็จ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories related to social Enterprise and development, Limitation and problems within capitalism in development, background, definition, types, crucial characteristics, the application of social enterprise concept in multi-context of local andinternational, trans-disciplinary social sciences, guideline for developing social enterprise sector and its successful factors