เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492724
version : 1
ชื่อวิชา : ความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัยและภาวะวิสัย ทรัพยากรและการบริโภค เสรีภาพและธรรมาภิบาล คุณค่าและเป้าหมาย ระบอบสวัสดิการและความมั่นคงมนุษย์ ตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขีดจำกัดของการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Relationships between economic development and quality of life, subjective and objective wellbeing, resource and consumption, freedom and governance, value and goal human security welfare regimes and well-being,Indicators Sustainable Development Goals (SDGs), Limit action of development