เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492723
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ผลกระทบของการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อม ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติและระดับประเทศคุณภาพของสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ เสียง ดิน และน้ำ นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ การประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อม บทบาทของรัฐ ธุรกิจ และภาคประชาสังคมในการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Relationship between environment and development, adverse impact of development on environment, international and national environmental movements, quality of environment such as air, noise, soil,and water, national policy governing natural resources and environments, environment impact assessment, roles of state, business and civil society in monitoring quality of environment