เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492722
version : 1
ชื่อวิชา : ระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหาร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีระบบอาหารและความมั่นคงทางอาหารกับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างระบบอาหาร ระบบนิเวศ อุตสาหกรรม การเกษตร เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงรสนิยมด้านอาหารบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหารข้ามชาติค้าปลีกอาหาร การวางแผนและการจัดการเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Food system and food security theories and development, change of global food system, relationships between food system and ecosystem, industries, agriculture, technology, change of dietaries taste,roles of international organization in food retails, planning and management for food security