เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492721
version : 1
ชื่อวิชา : การเติบโตของเมืองและการจัดการเมือง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีการทำให้เป็นเมือง ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีแหล่งกลาง ทฤษฎีเมืองของระบบโลก การวางแผนพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนาเมือง ระบบผู้กระทำการในเมืองที่กำลังเติบโต การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน เศรษฐกิจและสังคมและการวางผังเมืองการเติบโตของเมืองและความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories of urbanization, modernization theory, central place theory, global city theory, spatial development planning in urban development, urban development in infrastructure, energy, socio-economics and urban planning,urban growth and vulnerability to climate change