เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492712
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิทยาทางพัฒนศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ญาณวิทยาในการแสวงหาความรู้ กระบวนทัศน์และการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนทัศน์และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยแบบผสมแนวทางกระบวนการคิด เชิงระบบ และการวิจัยเชิงนโยบายในการสร้างความรู้ใหม่ทางด้านการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Epistemology for acquiring knowledge, paradigm and quantitative research designs, mixed method designs, system thinking approach and policy research in inquiring and constructing a new body of knowledge in development