เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS492711
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีพัฒนศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปรัชญา ขอบเขต นิยามและพัฒนาการของทฤษฎีพัฒนศาสตร์ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง และทฤษฎีการพัฒนามนุษย์ เสรีนิยมใหม่และวาระการพัฒนาในปัจจุบัน ปัญหาความชำนาญเฉพาะสาขาในการพัฒนา ปรัชญาการข้ามสาขาและทฤษฎีระบบ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Philosophy, scopes, definition and the development of development sciences, economic development, social and cultural development, political development, and human development, neo-liberal and current development agendas,problems of disciplines specialization in development, philosophy of trans-disciplinary and system theories