เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877996
version : 1
ชื่อวิชา : ดุษฎีนิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำวิจัยในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Conducting research in Eastern philosophy and religion on the selected topic by the student for creating doctoral dissertation which can be published at a national and/or international level under the supervision of the dissertation’s advisor