เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877995
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางปรัชญาและศาสนากับสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสัมมนาในประเด็นที่สัมพันธ์กับแนวคิดปรัชญาและศาสนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ทางจริยธรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอภิปรายสิ่งที่ท้าทายในจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อการมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลและการประยุกต์แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Seminar on issues related to philosophical and religious concepts to environment; ethical relation between human being and environment, discussion on the challenge of environment ethics to anthropocentrism,applications of plan to solve environmental problems