เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877994
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางปรัชญาศาสนากับวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสัมมนาในประเด็นที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนากับวัฒนธรรม ความสำคัญของปรัชญาและศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สัมพันธ์ต่อศิลปะต่าง ๆ ภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรมโลก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Seminar on issues related to philosophy, religion, and culture Significances relation with culture, to way of life, Culture related to arts, wisdom, and world cultural heritage