เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877993
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางปรัชญาและศาสนาเพื่อสังคม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสัมมนาในประเด็นที่สัมพันธ์กับปรัชญาและศาสนาเพื่อสังคม เน้นวิเคราะห์แนวคิดคำสอนทางปรัชญาและศาสนาตะวันออกที่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างของสังคม โดยเฉพาะขบวนการมีส่วนร่วมในทุกมิติทางสังคมขบวนการสรโวทัย ขบวนการชาวพุทธเวียดนาม ขบวนการชาวพุทธธิเบต และขบวนการชาวพุทธไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Seminar on issues related to socially-engaged eastern philosophy and religion with an emphasis on analysis of philosophical and religious thinking and teachings that are supportive to problem solutions at the infrastructurallevel especially involving multi-level social participation process Sarvodaya, Vietnamese Buddhist movements, Tibetan Buddhists resistance, and Thai Buddhist movements