เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877992
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางปรัชญาและศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสัมมนาในประเด็นที่สัมพันธ์กับปรัชญาศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ โดยศึกษาแบบบูรณาการ หรือสหวิทยาการให้ครอบคลุมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการประยุกต์วิทยาการสมัยใหม่มาอธิบายคำสอนทางปรัชญาและศาสนาและประยุกต์คำสอนทางปรัชญาและศาสนาเพื่อตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาการและปัญหาสังคมสมัยใหม่
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Seminar on issues related to philosophy, religion, and modern sciences through an integrative and inter-disciplinary study involving scientific technology, social sciences, and humanities with an emphasis on applicationof new knowledge to explain the teachings in philosophy and religion and applying these teachings to answer academic questions and present-day social problems