เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877991
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาประเด็นเฉพาะทางปรัชญาและศาสนาตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นปัจจุบันและปัญหาของปรัชญาและศาสนาตะวันออก การสัมมนากลุ่มในประเด็นปัญหาที่ตกลงร่วมกัน และประเด็นปัญหาเฉพาะเป็นรายบุคคล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Current issue and problems of Eastern Philosophy and Religion, group-seminars in a collective topics, seminar in individual research topics.