เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877202
version : 1
ชื่อวิชา : ปรัชญาและศาสนาตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย กำเนิดและพัฒนาการของแนวความคิดที่สอดคล้องกับหลักความจริง ความรู้ ความดีงาม หลักความเชื่อ เป้าหมายของชีวิตรวมทั้งอิทธิพลของปรัชญาและศาสนาตะวันออกที่มีต่อโลกปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, origin, and development of concept that is consistent with reality, knowledge, virtuous action belief principles, goal of life and influence of eastern philosophy and religions on the present-day world