เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877201
version : 1
ชื่อวิชา : อรรถปริวรรตศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศาสตร์แห่งการตีความของตะวันตกและตะวันออก เน้นประเด็นความขัดแย้งทางปรัชญาและศาสนาที่นำไปสู่การสร้างรูปแบบการตีความแบบต่างๆ รวมทั้งบริบทแวดล้อมทางสังคมและทางวิชาการที่มีอิทธิพลต่อการตีความคำสอนทางปรัชญาศาสนาเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยเฉพาะหลักการตีความในปรัชญาและศาสนาตะวันออกที่ปรากฏในงานวิชาการต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Eastern and Western Hermeneutics with a focus on controversial philosophical and religious issues applied in forming various exegetical methods; the social and academic contexts influencing philosophicaland religious interpretative teachings and rendering them appropriate to time; Eastern philosophical and religious exegetical principles that are manifested in various academic works