เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877104
version : 1
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในจีนและญี่ปุ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอ้างเหตุผลโต้แย้งในประเด็นสำคัญของปรัชญาและศาสนาในจีนและญี่ปุ่น เน้นสำนักขงจื้อ เต๋า นิตินิยม ชินโต พุทธศาสนา เป็นต้น และอิทธิพลของปรัชญาและศาสนาที่มีต่ออารยธรรมร่วมสมัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reasoning and debating on significant philosophical and religious issues in China and Japan with an emphasis on different Schools of Thought Suchai Taoi, Legalism, Shintoism, and Buddhism; their influence on contemporary civilization