เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877103
version : 1
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ระบบความคิด ความเชื่อ และการอ้างเหตุผลโต้แย้ง ในประเด็นความจริง ความรู้ ความประพฤติ ความงาม และอิทธิพลของปรัชญาและศาสนาในอินเดียต่อโลกปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Thought system; belief system; reasoning and debating on reality; knowledge, behavior, beauty, and influence of philosophy and religion in India on the present-day word