เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877102
version : 1
ชื่อวิชา : การวิเคราะห์พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอ้างเหตุผลโต้แย้ง เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อในพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน รวมทั้งสำนักพุทธปรัชญา เน้นนิกายสรวาสติวาท เสาตรานติกะ มาธยมิก โยคาจารและวัชรยาน และอิทธิพลของพุทธศาสนาและพุทธปรัชญาที่มีต่อโลกปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reasoning and debating on thinking; belief in Theravada and Mahayana Buddhism covering different Buddhist philosophical schools and with a particular focus on Sravastivad, Sautrantika, Madhyamika,Yogacara, and Vajrayana; influence of Buddhism and Buddhist philosophy on the present-day world