เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS877101
version : 1
ชื่อวิชา : การวิจัยขั้นสูงด้านปรัชญาและศาสนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการ กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและศาสนาการกำหนดปัญหาและการตั้งคำถามการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยการออกแบบการวิจัย โดยเฉพาะวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพการเขียนรายงานการวิจัยและการพัฒนาการเขียนบทความเชิงวิชาการ เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การวิจัยจริง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles, procedures, and research methodology in Philosophy and Religion; recognition of research problem and research question; development of conceptual framework;research design in particular qualitative research, research report writing and academic articles with an emphasis on practice leading to actual research undertaking