เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414801
version : 1
ชื่อวิชา : การบริหารท้องถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์โครงสร้างอำนาจระหว่างการเมืองและการบริหารในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น กระบวนทัศน์ใหม่และยุทธศาสตร์ของการบริหารปกครองท้องถิ่น กระบวนการบริหารปกครองท้องถิ่นที่เน้นผลงานคุณภาพการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น บทบาทของภาคพลเมืองในการบริหารปกครองท้องถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of public administration at local level, the power-structure based relationship between politics and administration in national and local levels, new paradigm and strategies of local governance,processes of local administration focusing on performance, quality of public services of local organization units, citizen sector’s role in local adminstration