เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS412901
version : 1
ชื่อวิชา : ภูมิรัฐศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย องค์ประกอบ ขอบข่าย พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ การวิเคราะห์ ภูมิรัฐศาสตร์ทั้งกายภาพและวัฒนธรรมในการกำหนดทิศทางรัฐภายใต้บริบท โลกาภิวัตน์การรวมกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรของรัฐ การประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้กรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, components and framework of political geography, development of concepts and theories on political geography, analysis of political geography both in physical and cultural facets on globalization context,state alliance network building, application to Public Administration by using case study of Thailand and foreign countries