เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS304808
version : 1
ชื่อวิชา : ประเด็นปัจจุบันในเอเชียตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเด็นปัจจุบันด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษาวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Current issues in politics and government, society, economy, education, sciences and technology advancement in East Asia in contemporary period