เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS304807
version : 1
ชื่อวิชา : วัฒนธรรมทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คุณลักษณะเฉพาะของชาวเอเชียตะวันออก การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics of East Asian people, establishing business relationships, establishing interpersonal relationships, cross cultural communication in East Asia