เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647899
version : 1
ชื่อวิชา : วิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาภาษาไทย โดยอยู่ในความดูแล และคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research and research report writing on a specific topic in Thai language program under supervision and guidance of the thesis advisor(s).