เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS322103
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่น 3
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางในระดับกลางขั้นต้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเรียนรู้อักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 200 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Japanese listening, speaking, reading and writing skills at the lower intermediate level for communication in everyday life, learning additional 200 characters of Kanji