เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS952104
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียขั้นกลาง 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน การพูดในชีวิตประจำวัน การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เรื่องสั้น การเขียนบันทึกข้อความ บันทึกประจำวัน การแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : High complex sentences in daily usage, dialogue, newspaper and magazines reading, short story, memorandum, diary writing, expressing opinions, and translations