เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS941103
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเวียดนามขั้นกลาง 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น มีทักษะในการพูด การอ่าน การเขียน ที่ซับซ้อนกว่าระดับสอง การพูดโอกาสต่างๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Complex sentences; listening, speaking, reading and writing skills which are more complicated than the level of “Elementary Vietnamese II”; speaking Vietnamese in various situations