เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS931104
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาพม่าขั้นกลาง 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้นที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน การพูดในชีวิตประจำวัน การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เรื่องสั้น การเขียนบันทึกข้อความ บันทึกประจำวัน การแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาพม่า
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Higher complex sentences in daily usage, dialogue, newspaper and magazines reading, short story, memorandum, diary writing, expressing opinions, and translations