เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS931103
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาพม่าขั้นกลาง 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น มีทักษะในการพูด การอ่าน การเขียน ที่ซับซ้อนกว่าระดับสอง การพูดในโอกาสต่างๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Complex sentences; listening, speaking, reading and writing skills which are more complicated than the level of “Elementary Burmese II”; speaking Burmese in various situations