เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS911104
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเขมรขั้นกลาง 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : โครงสร้างภาษาที่ใช้เชิงวิชาการ การอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นิตยสาร เรื่องสั้น การเขียนบันทึกข้อความ บันทึกประจำวัน การแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาเขมร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Higher complex sentences in academic setting, newspaper and magazines reading, short story, memorandum, diary writing, expressing opinions, and translations