เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS711102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสเปนและอเมริกากลาง การเดินทาง สถานการณ์ในร้านขายเครื่องเขียนและที่สนามบิน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Listening, speaking, reading and writing, focusing its contents on daily life, basic knowledge about Spain and Central America, traveling, situations in a stationery shop and in the airport