เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS711101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พยัญชนะ สระ และเสียงของภาษาสเปน ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐาน ไวยากรณ์พื้นฐาน รูปประโยคแบบต่าง ๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Consonants, vowels and pronunciation in Spanish, basic listening, speaking and writing skills, basic grammar and sentence structures