เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS332102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเกาหลี 4
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเกาหลีระดับกลางขั้นสูง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลางขั้นสูง และคำศัพท์ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 350 คำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Korean listening, speaking, reading and writing skills at the high intermediate level for communication in everyday life; Learning high intermediate Korean grammars and additional 350 words of Korean