เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS332101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเกาหลี 3
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเกาหลีระดับกลางขั้นต้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลางขั้นต้น และคำศัพท์ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 350 คำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Korean listening, speaking, reading and writing skills at the lower intermediate level for communication in everyday life; Learning low intermediate Korean grammar and additional 350 words of Korean