เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS322004
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางขั้นต้นในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเรียนตัวอักษรคันจิเพิ่มอีก 150 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Japanese listening, speaking, reading writing skills at the upper intermediate level for communication in everyday life, learning additional 150 Kanji characters