เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS114801
version : 1
ชื่อวิชา : วิจัยในการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเภทของวิจัยด้านภาษา การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการนำเสนอ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Types of research in language studies, literature review, research methodology, collecting and analyzing data, writing report, and giving presentation