เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS114796
version : 1
ชื่อวิชา : การฝึกงานทางภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานตามความเห็นชอบของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การเขียนรายงาน การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Practical experience in an approved workplace, report writing, and presentation