เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS114610
version : 1
ชื่อวิชา : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวโน้มของการสอนภาษาที่สองในปัจจุบัน การคัดเลือกสื่อและกิจกกรมการเรียนการสอน การสร้างแผนการเรียนและการนำไปใช้ การประเมินการสอน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Trends in second language pedagogy, materials and activity selection, lesson plan development and implementation, teaching evaluation