เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS114411
version : 1
ชื่อวิชา : การล่ามพูดพร้อม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เทคนิคการเป็นล่ามพูดพร้อม การจดโน้ตย่อสำหรับการล่าม เทคนิคการฝึกความจำสำหรับการล่าม การล่ามพูดพร้อมทางการแพทย์ การล่ามพูดพร้อมทางกฎหมาย การล่ามพูดพร้อมในการบรรยายและการประชุม จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Techniques for simultaneous interpretation, note-taking for interpretation, memorization techniques for interpretation, medical simultaneous interpretation, legal simultaneous interpretation,simultaneous interpretation for lectures and conference, from Thai into English and from English into Thai