เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS114410
version : 1
ชื่อวิชา : การล่ามพูดตาม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เทคนิคการเป็นล่ามพูดตาม การจดโน้ตย่อสำหรับการล่าม เทคนิคการฝึกความจำสำหรับการล่าม การล่ามพูดตามทางการแพทย์ การล่ามพูดตามทางกฎหมาย การล่ามพูดตามในการบรรยายและการประชุม จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Techniques for consecutive interpretation, note-taking for interpretation, memorization techniques for interpretation, medical consecutive interpretation, legal consecutive interpretation,consecutive interpretation for lectures and conference, from Thai into English and from English into Thai