เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113609
version : 1
ชื่อวิชา : การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิธีการสอนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง การออกแบบรายวิชา การวิเคราะห์ ความต้องการ และการฝึกปฏิบัติ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Methods in teaching English for specific purposes, course design, needs analysis, and practice