เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113607
version : 1
ชื่อวิชา : การสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิธีการสอนการไวยากรณ์และคำศัพท์, การออกแบบหลักสูตรและ การวางแผนบทเรียน, การออกแบบและการสร้างสื่อการสอน, งานเกี่ยวกับการเรียนไวยากรณ์และคำศัพท์, การประเมินผลการเรียนไวยากรณ์และคำศัพท์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Methods in teaching grammar and vocabulary, syllabus design and lesson planning, material design and development, grammar and vocabulary learning tasks, grammar and vocabulary learning assessment