เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113606
version : 1
ชื่อวิชา : การสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิธีการสอนการฟังและการพูด การออกแบบหลักสูตรและการวางแผน การเรียน การออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน งานในการฟังและการพูด การประเมินผลการฟังและการพูด
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Methods in teaching listening and speaking, syllabus design and lesson planning, material design and development, listening and speaking tasks, listening and speaking assessment