เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113605
version : 1
ชื่อวิชา : การสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิธีการสอนการอ่านและการเขียน, การออกแบบหลักสูตรและการวางแผนบทเรียน, การออกแบบและการสร้างสื่อการสอน, งานในการอ่านและการเขียน, การประเมินผลการอ่านและการเขียน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Methods in teaching reading and writing, syllabus design and lesson planning, material design and development, reading and writing tasks, reading and writing assessment