เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113604
version : 1
ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการเรียนการสอนภาษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษา การประเมินซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ การออกแบบกิจกรรมที่ประยุกต์เทคโนโลยีในการสอนฟัง พูด อ่านและเขียน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles in using technology in language teaching, evaluation of software and websites, designing activities and applying technology for teaching listening, speaking, reading and writing