เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113603
version : 1
ชื่อวิชา : การวัดและประเมินผลภาษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฏี หลักการ และแนวคิดด้านการวัดและประเมินผลทางภาษา โครงสร้างของแบบทดสอบ คุณสมบัติของแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบและ การประเมิน การออกแบบและพัฒนาแบบทดสอบ การประเมินผลทักษะภาษาต่างๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories, principles, and concepts of language testing and assessment, constructs of tests, test qualifications, types of tests and assessment, test design and development, language skill assessment