เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113602
version : 1
ชื่อวิชา : การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางภาษาที่สอง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการและวิธีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางภาษา ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของหลักสูตร กรอบแนวความคิดปัจจุบันในการออกแบบที่มีบทบาทต่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางภาษา กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางภาษา การนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles and approaches to language curriculum design and development, types, levels and elements of curriculum, currentframeworks for second language curriculum design and development, processes in language curriculum design and development, curriculum implementation and evaluation