เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113601
version : 1
ชื่อวิชา : หลักการการรับรู้ภาษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการและแนวคิดของการรับภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง กระบวนการ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้หลักการในการสอนและวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles and concepts of first and second language acquisition, processes, development, and application of principles in teaching and research