เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113518
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อโลจิสติกส์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อโลจิสติกส์ คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for logistics, vocabulary, expressions and grammar