เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS113517
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและการโฆษณา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการตลาดและการโฆษณา คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Use of English for communication in marketing and advertising; vocabulary, expressions, and grammar